W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” w 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393) jesteśmy zobowiązani do dokonania zmian w statucie, aby nasz statut był zgodny z ustawą. Termin upływa w tym roku. Aby dokonać zmian potrzebujemy, aby obecność na zebraniu wyniosła przynajmniej ½ członków.

Przygotowana propozycja zmian statutu:

  1. w § 2 po słowie prawo o stowarzyszeniach, dodaje się: „(tekst jednolity z dnia 15 września 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.)
  2. w § 8 po słowie może zatrudniać pracowników dodaje się „ , w tym swoich członków.
  3. w § 36 dodaje się pkt. 7: „Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
  4. w § 36 dodaje się pkt. 8 „W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).